podaraki-trailer-rythmizomeno-me-metalliki-zanta-48mm-1